Årsberetning 2020
26. nov 2020

Årsberetning 2020 - sammenslåing til nytt selskap, nedstenging 12 mars og en vinter med Koronarestriksjoner

Generalsekretær

Camilla Sylling Clausen

Administrasjon

Administrasjonen har bestått av Generalsekretær og koordinator. Stillingen som koordinator ble avviklet som en del av omdanningen av ALF og Norske fjell.

Grunnet Covid 19, og den krisen bransjen kom opp i med nedstenging av anlegg, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet sammen med Generalsekretæren med aktuelle problemstillinger knyttet til smittevern og økonomiske tiltakspakker.

Styret

Styret i foreningen i sin nåværende form, ble valgt i oktober 2020. Dette omtales i årsberetningen under punktet om sammenslåing av tidligere Alpinanleggenes Landsforening, og Norske Fjell SA.

Medlemmer

Foreningen hadde i beretningsåret etter sammenslåingen, 216 medlemmer, alpinanlegg og destinasjonsselskaper, og 45 assosierte leverandørmedlemmer.Vinteren 2020 før 12 mars forløp forholdsvis normalt, det var gode snøforhold og heiskortomsetningen i Norge lå over forrige sesong. Medlemsarbeidet foregikk i hhv. Alpinanleggenes Landsforening og markedsorganisasjonen Norske Fjell SA. Mer om sammenslåingen av disse lengre ned i beretningen.


Studietur

I Januar 2020 dro en delegasjon medlemmer på studietur til Vail i USA. Vi fikk en grundig innføring i driften der borte, tanker bak «Epicpass» samt innsikt i kundegrunnlag, prisstrategi og planlegging av sengekapasitet rundt anleggene. Det ble også et besøk hos Bjørn Borgen, styremedlem og medeier i Alpinco.


Inspirasjonsdager

Med økt fokus på kundeopplevelse, atmosfære og service, arrangerte foreningen «Inspirasjonsdager» på nyåpnede hotel FYRI i Hemsedal i januar 2020.Det var et populært arrangement med hele 100 påmeldte. Ulike foredragsholdere fylte dagene med spennende innslag, og foreningens administrasjon fikk svært hyggelige tilbakemeldinger på arrangementet.

Analyse og tallgrunnlag for destinasjonsutviklling

Bransjeforeningen hadde i 2019 bestilt en analyse med formål å belyse potensiale i norske vinterdestinasjoner, fra MENON som ble klar 9 mars.

«Sterk fremtidstro for utvikling i de Norske fjellregionene»

Alpine fjelldestinasjoner er en arealeffektiv utnyttelse av begrensede fjellområder som gir stor verdiskaping og mange arbeidsplasser i distriktene, direkte og indirekte. Å fylle opp eksisterende infrastruktur, samtidig som man har gode planer og tiltak for å håndtere det riktige volumet av gjester, er bærekraftig og bør prioriteres i nasjonale utviklings- og markedsstrategier.

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner bør derfor være et viktig satsningsområde i strategien for næringsutvikling i fjell og Innlandet, sier Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i høringssvaret bransjeforeningen har levert til Regjeringen i forbindelse med Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet.Så kom en pandemi

Styret satt samlet i ett av de første digitale styremøtene 12 mars, da styreleder Helge Bonden, som til daglig er sjef for Skistar Trysil, måtte forlate møtet. Like etter kom det en pressemelding om at Hemsedal, som første alpinanlegg i Norge stengte ned all drift som en følge av den tiltagende smitten og usikkerheten som oppstod som en følge av pandemien som var i anmarsj.

Vi hadde i møtet da allerede blitt enige om å sette ned en mindre arbeidsgruppe som skulle jobbe med de løpende problemstillingene knyttet til pandemien. Raske møteinnkallelser til et færre antall personer enn hele styret. Behov for hyppige oppdateringer, ettersom situasjonen endret seg hele tiden. Det var behov for å bistå medlemmene i tett dialog med ulike myndigheter, i en hektisk og uoversiktlig situasjon. Lite visste vi heldigvis da, om hvor lenge dette arbeidet skulle pågå.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt bestod av styreleder Helge Bonden Skistar Trysil, nestleder Odd Stensrud Alpinco Hafjell/Kvitfjell, styremedlem Marius Arnesen Norefjell og Generalsekretær Camilla Sylling Clausen.Forvirringen rundt nedstenging ble etter hvert komplett da vi begynte å sondere i vedtakene rundt om i landet, og det var usikkert om alpinanleggene var pålagt å stenge på lik linje med eksempelvis frisører og lignende. Vi ble ganske raskt klar over at vi trengte bistand fra noen som kjente byråkratiet godt, og vi inngikk allerede 25 mars en avtale med FirstHouse om bistand i dette arbeidet. I første omgang ønsket vi å være tidlig ute med å synliggjøre de store tapene for bransjen inn mot den viktige påsken, og få hjelp til myndighetskontakt og mediestrategi for å sørge for gode støtte- og kompensasjonsordninger for alle våre medlemmer – både kommersielle og ideelle. Etter hvert så en også risikoen for at pandemien kunne påvirke sesongen 2020-21. Utover sommeren ble det lagt høy prioritet på arbeidet med å sikre at anleggene faktisk kunne få åpne til en ny vintersesong, der bransjens smittevernveileder ble det viktigste enkelttiltaket.

Imens vi arbeidet med alle de ulike kriseløsningene for bransjen, stod vi som to ulike avsendere med noenlunde samme mål, gjennom Alpinanleggenes Landsforening og markedsorganisasjonen Norske Fjell SA som hadde fokus på arbeidet med våre markeder i utlandet.

Etter hvert fremstod det også for oss som klart at det kunne virke forvirrende å kommunisere fra 2 ulike foreninger, og prosessen med sammenslåingen – og dannelsen av et nytt felles selskap begynte for alvor.

Dette kan du lese mer om i pressemeldingen HER.Historien om 2020 – et helt annerledes år i alpinbransjen, ble – kort oppsummert;

Hvordan redde Norges alpinbransje gjennom en krise

12. mars ble alle skianlegg pålagt å stenge i hele landet, sammen med resten av Norge. Konsekvensene lå an til å bli enorme. Det finnes over 200 skianlegg og en rekke små og store fjelldestinasjoner og bygder som lever av alpin skiturisme over hele landet. Skiheisene er selve hjørnestensbedriften for de fleste av disse og er fundamentet i norsk alpinkultur og idrett.

Det ble et prekært behov for å sikre støtte til en næring og fjelldestinasjoner som sto overfor tidenes krise.

Felles forening

Vi samlet medlemmene i Norske Fjell AS (samarbeidsorgan mellom de 10 største fjelldestinasjonene) og Alpinanleggenes Landsforening (som utvikler og sikrer store og små skianlegg i hele landet) først i kommunikasjonsgrupper, så i form av avsendere i brev til politikerne, og til slutt i en felles forening. Vi etablerte ett fellesskap med over 200 medlemmer, alpinanlegg og destinasjonsselskaper som snakker med én sterk stemme, for å sikre våre felles interesser, rammebetingelser og «ansikt» utad i media og mot publikum.

En sammenslåing av Alpinanleggenes Landsforening og det temabaserte landsselskapet Norske Fjell, er en historie som starter i de aller minste alpinanleggene drevet på dugnad av ildsjeler.Historien fortsetter med alle de mindre og mellomstore anleggene rundt om i vårt langstrakte land, anlegg som rekrutterer og skaper skiglede i ung alder. Norge som alpint reisemål utvikles, tiltrekker stadig nye gjester fra andre markeder og vokser som en alpin-nasjon. Interessen for alpin skikjøring har bidratt til å skape mange av de flotte fjelldestinasjonene som har utviklet seg i Norge de siste 50 årene. Steder som i takt med økende interesse og utvidede behov har lagt grobunn for et stadig større og bedre tilbud, og yrende handel og næringsvirksomhet som igjen skaper og trygger arbeidsplasser året rundt. Utviklingen har igjen bidratt i lokalt næringsliv og skapt levende bygder mange steder blant Norges flotte fjell. Høyt og lavt, vinter og sommer. Alt henger sammen.

Påvirkning av statlige kompensasjonsordninger

De viktigste resultatene som kom ut av arbeidsgruppens strategi for økonomiske kompensasjonsordninger:

 • Sesongfaktor – som vi fikk inn i den generelle kompensasjonsordningen
 • Vedlikehold – myndighetspålagt vedlikehold fikk egen kompensasjonsordning. Alpinnæringen ble bevilget 250 mill kr. til en egen krisepakke for å dekke vedlikeholdskostnader for en sesongnæring som stod i særstilling.
 • Lav moms på heiskort
 • Ideelle skianlegg kom inn under kompensasjonsordningen fra Kulturdepartementet som ble forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Det er opparbeidet et bredt kontaktnett i nærings- og finansdepartementet, FHI, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet og FHI.Felles nasjonal smittevernveileder

Arbeidsgruppen utarbeidet vi en felles bransjestandard for smittevern, utviklet i samråd med myndigheter, kommuneleger og i dialog med medlemmene. Slik fikk vi også hele bransjen til å stå samlet bak én felles smittevernskampanje som ble forankret gjennom våre medlemmer med troverdighet hos myndighetene og hos publikum.


Enkle tydelige budskap, nasjonalt, som en bransjestandard. Felles grafisk materiell for smittevernveiledning av våre gjester ble utarbeidet i samarbeide med det norske firmaet DayTwo og materiellet ble produsert av leverandør Brectus.


Også gjennom tett dialog med lokale helsevesen, FHI og nasjonale helsemyndigheter, stortingspolitikere, opposisjonspolitikere og byråkrater, har vi sikret at arbeidet og foreningen har blitt kjent helt til topps.PR og media


Alpinanleggene, bransjeforeningen og våre tilknyttede bedrifter har i samarbeide med våre medlemmer vært på tv og radio gjennom nyhetene, i artikler og i lokal og riksdekkende presse flere ganger hver eneste uke gjennom vinteren, og siden pandemien stengte alpinanleggene 12 mars.Juridisk

Foreningens advokat Felix Reimers fra firmaet Gjessing og Reimers bistod styret og arbeidsgruppen i arbeidet med avklaringer rundt Koronastengingen, vilkår for kompensasjonsordningene under «stengt av staten» og i arbeidet med spørsmål knyttet til kompensasjon, refusjon og avbestilling som følge av avbrutt sesong.

Summen av dette har resultert i at vi som ett av få land i Europa, og som nesten eneste fritidsaktivitet i Norge, fremdeles har fått holde åpent gjennom denne pandemien, selv der det har vært ekstraordinært strenge tiltak.Det ble sendt ut grundig informasjon til alle medlemmer i forkant av et digitalt årsmøte oktober 2020, og dannelsen av det nye selskapet ble et faktum.
Ny identitet

Ny identitet og nettsider, kom på plass som synliggjorde sammenslåingen av ALF og NF – det nye selskapet.Ny nettside alpinogfjell.noFølgende styre ble valgt på årsmøtet i oktober 2020

 • Helge Bonden, Trysil, velges for 2,5 år, 1,5 år som styreleder
 • Odd Stensrud, Hafjell/Kvitfjell, velges for 2,5 år, 1,5 år som nestleder
 • Marius Arnesen, Norefjell, velges for 2,5 år
 • Kristin Larsen, Rauland/Vierli, velges for 1,5 år
 • Richard Taraldsen, Destinasjon Hemsedal, velges for 1,5 år
 • Sigbjørn Aanes, First House, velges for 1,5 år.
 • Claus Ryste, Norges Skiforbund og Lommedalen IL, velges for 1,5 år

Vara

 1. Hans Kristiansen, daglig leder Kirkerudbakken velges for 1,5 år
 2. Roger Espeli, Destinasjon Geilo, velges for 1,5 år
 3. Hans Kristiansen, daglig leder Kirkerudbakken velges for 1,5 år
 4. Roger Espeli, Destinasjon Geilo
 5. Driftslederkurs stolheis i Hafjell og Driftslederkurs skitrekk på Gol og i Hemsedal under ledelse av Andreas Smith-Erichsen
 6. Kurs for Skipatrulje på Geilo under ledelse av Bedriftenes Førstehjelpssenter v/Geir Atle Mylius
 7. Det ble avholdt diverse digitale veiledningsmøter i løpet av høsten 2020 for å, på best mulig måte, veilede medlemmene i de stadige endrede krav og tiltak i koronapandemien.
 8. Dokumentert opplæring for førere av tråkkemaskin avlyst pga. Korona
 9. Parkbyggerkurs i Trysil – avlyst pga. Korona (kursholder fra Sverige uten innreisemulighet)

Valgkomiteen leverte innstillingen i forhold til vedtektene, men har samtidig vektlagt følgende momenter:

Det nye selskapet vil fra oppstarten ha en meget liten administrasjon, kun Generalsekretær/daglig leder. Det fordres at selskapets styre kan tre inn og avlaste administrasjonen i møter og dialog i den krevende tiden om står foran oss med å få det nye selskapet opp å gå. Strategiprosesser rundt det nye selskapets virksomhet og ansettelsesprosessen av en ny personalressurs som skal styrke selskapets administrasjon og drift, vil kreve mye av styret.

Valgkomiteen har derfor søkt å sette sammen et styre som kan frigjøre kapasitet til dette arbeidet. Vi har i tillegg vektlagt kontinuitet med tanke på den tiden vi er inne i, samt opprettholdelse av de viktige oppgaver som ligger i ALF i dag, som den store medlemsorganisasjonen den er for alpinnæringen.

Som alltid er det viktig og nødvendig med styremedlemmer med ulik bakgrunn, stort anlegg – lite anlegg – destinasjonsselskap samt eksterne styremedlemmer som kan bidra med, og ta med seg inn nye og andre dimensjoner satt i et bransjeperspektiv. Styret skal representere begge kjønn og styremedlemmene bør representere flere geografiske deler av landet så langt det er mulig.

Valgkomiteens innstilling

Helge Bonden, Trysil

Helge er destinasjonssjef for SkiStar i Trysil og styremedlem i destinasjon Trysil. Helge er i dag styreleder i Alpinanleggenes Landsforening og er en del av den arbeidende krisegruppa som har jobbet med Korona-utfordringene siden 12 mars. Helge er også styremedlem i NHO Reiseliv. Helge vil representere både stort skianlegg og destinasjonsselskaper inn i styret.

Odd Stensrud, Hafjell/Kvitfjell

Odd er daglig leder for Alpinco som driver Hafjell og Kvitfjell. Odd sitter også som styremedlem i Visit Lillehammer. Odd har sittet mange år i styret i Alpinanleggenes Landsforening som nestleder og han er også en del av den arbeidende krisegruppa i dag. Odd har lang erfaring fra skiheisbransjen og viktig teknisk innsikt og kunnskap som har kommet til stor nytte i forhandlingene om

kompensasjonsordningene. Odd vil representere både stort skianlegg og destinasjonsselskap inn i styret.

Marius Arnesen, Norefjell

Marius er daglig leder for Norefjell og har sittet i styret i Alpinanleggenes Landsforening i mange år med blant annet ansvar for rekrutteringsprosjekter og Åpen Bakke. Marius har bakgrunn som landslagstrener for herrelaget i alpint, og nå er han engasjert som trener i Krødsherad for barn og unge. Marius har et viktig kontaktnett for foreningen internasjonalt og i media, og han er også en del av krisegruppa. Marius vil representere de store skianleggene, men også bredden og alpinidretten inn i styret.

Kristin Larsen, Rauland/Vierli

Kristin er daglig leder for Rauland skisenter og har sittet i styret i Alpinanleggenes Landsforening i 4 år. Kristin er vokst opp på Rauland og har tatt over driften av anlegget etter sin far. Kristin er en representant for de mellomstore anleggene/destinasjonene i Norge.

Richard Taraldsen, Destinasjon Hemsedal

Richard er daglig leder i Hemsedal Turisttrafikklag (HTTL) og han har vært sentral i Norske Fjell i flere år. Til daglig jobber Richard som turistsjef i Hemsedal, der de fleste næringer i bygda er tilknyttet hans organisasjon. Richard representerer destinasjonsselskapene i styret.

Sigbjørn Aanes, First House

Tidligere arbeidet Sigbjørn som statssekretær, som kommunikasjonssjef i Høyre, og informasjonssjef i Norsk Olje og gass. Han har bred erfaring fra politisk kommunikasjon, budskapsutvikling, endringsledelse, strategiarbeid og krisehåndtering. Sigbjørn har jobbet med Alpinanleggenes Landsforening siden nedstengingen 12 mars og har spilt en viktig rolle i vår kommunikasjon med politikere og myndigheter. Sigbjørn sitter også som styremedlem i Alpin VM Narvik 2027. Sigbjørn representerer ekstern kompetanse i styret samtidig som han har et ben i alpinidretten.

Claus Ryste, Norges Skiforbund og Lommedalen IL

Claus har siden 2010 vært sportssjef i Norges Skiforbund for alpint. Claus har tidligere jobbet som daglig leder i Bærum Skiklubb alpint, vært daglig leder for Dønski alpint i 10 år og jobber i dag også som alpintrener i Lommedalen IL for 9-10 åringene. Claus representerer de små anleggene, samtidig som vi får med oss toppidretten. Det er også vektlagt Claus sin brede erfaring og kontaktnett innen den alpine verden.

Vara

Hans har tidligere vært styremedlem i ALF. Han er brennende opptatt av rekruttering til næranlegg. Han er “hands on” og han kan vise til en enorm utvikling for Kirkerudbakken. Hans er kunnskapsrik innen drift og utvikling av små anlegg i nærområdene, spesielt samspillet mellom lokale aktører er en av Hans sine spesialiteter.

Roger har flere roller på Geilo. Han er adm. Dir. for Geilogruppen som eier og driver Vestlia Resort, Bardøla Høyfjellshotell og Highland Lodge. Roger er også styreleder i Visit Geilo, noe han har vært siden 2017. Tidligere har Roger vært daglig leder for Geilo Idrettslag. Roger vil representere destinasjonsselskapene.

Valgkomité

Andreas Smith-Erichsen, SkiStar Hemsedal 1,5 år

Andreas er destinasjonssjef for SkiStar i Hemsedal på andre runde. Andreas vært ansatt i SkiStar i 15 år og har også i en periode vært daglig leder i SkiGeilo. Bakgrunnen sin har han fra Skeikampen Alpinsenter. Han var tidligere mangeårig styreleder i Alpinanleggenes Landsforening, der han også er æresmedlem. Andreas har lang erfaring fra bransjen og er brennende opptatt av viktigheten av alle de små medlemmene, samtidig som han leder ett av de største.

Gudrun Sanaker Lohne, Destinasjon Trysil 1,5 år

Gudrun er daglig leder i Destinasjon Trysil og tidligere styremedlem i Norske Fjell. Gudrun har vært turistsjef i Trysil i over 10 år og svært sentral i oppbyggingen av Trysil som helårsdestinasjon. Gudrun har også jobbet aktivt med felles stisykkelkampanjer og samarbeid mellom fjelldestinasjoner i barmarksesongen gjennom bla Norske Fjell. Gudrun har lang erfaring i samarbeid med Innovasjon Norge og annen samfunnskontakt.

Per Odd Grevsnes, Sogndal 1,5 år

Per Odd driver Sogndal skisenter Hodlekve. Per Odd er utdannet lærer og har også befalsutdannelse fra Forsvaret. Han har bakgrunn fra idretten og har også en karriere bak seg som næringssjef i Sogndal Kommune. Per Odd har også erfaring som ansatt i NAV systemet. Fra 2016 har Per Odd vært daglig leder for Sogndal Skisenter, Hodlekve. Per Odd representerer de små og mellomstore anleggene i valgkomiteen.

Kurs

Følgende kurs ble avholdt i 2020 for medlemmer – med totalt 57 deltakere.

Sikkerhet

Foreningen leverte et gjennomarbeidet høringssvar i forbindelse med varslede endringer i sertifiseringsordingen for driftsledere. Svaret ble utformet i samarbeide med Odd Stensrud, Andreas Smith-Erichsen og Rolv Blakar som tidligere har vært ansatt hos Statens Jernbanetilsyn.

Høringen kan man lese HER.Sikkerhetsarbeidet til foreningen ble en svært viktig del av arbeidet for medlemmene under pandemien, og da særlig med vekt på kapasitetsbegrensninger og smittevern i alpinanleggene og tilhørende bedrifter. Dette er godt beskrevet i smittevernsveilederen som man kan lese om HER.

Økt fokus på planlegging av kapasitet og smittevern gjorde at det ble innarbeidet gode rutiner for digitalt heiskortsalg, og de store anleggene som var tidlig ute sesongstart høsten 2020 skal ha stor takk for at de delte av seg all lærdom og erfaringer fra de første ukene med drift.

fnugg.no

Alpinbransjens egen digitale informasjonstjeneste hadde i 2020 130 anlegg synlige. Tjenesten fikk en designmessig fornyelse, og det ble lagt inn en rekke nye funksjoner som blant annet mulighet for å abonnere på puddervarsel via mail. Arbeidet utføres av det norske firmaet Dekode under ledelse av administrasjonen.Ny digital skaderapporteringstjeneste

Høsten 2020 ble det gjennom Innovasjon Norge bevilget midler til digital utvikling. Foreningen søkte midler for å utvikle en ny digital løsning for skaderapportering i norske alpinanlegg, med mål om å forbedre statistikkgrunnlaget og gi hvert medlem en tryggere og bedre tjeneste for oppbevaring og arkivering av skaderapporter gjennom mange år. Skaderapportering gir oss et viktig grunnlag for å utføre skadereduserende tiltak i nedfartene, og de gir oss en sikkerhet i forhold til eventuelle forsikrings- og rettssaker som kan komme som følge av ulykker.

Søknaden ble godkjent og det norske firmaet DayTwo fikk oppgaven med å lage en løsning. Løsningen skal være klar innen 31/12 2021 – klar til bruk. En gruppe profesjonelle skipatruljer blir brukt i dialog under utvikling av tjenesten, og advokatfirmaet Gjessing & Reimers sikrer varemerkeregistrering og det juridiske rundt tjenesten, GDPR og sikring av helseopplysninger, vitneutsagn med mer.Utenlandsmarkedene

Før 12 mars forløp trafikken fra utlandet til norske alpinanlegg som normalt, men så stengte som kjent grensene og det ble en svært krevende situasjon for de større destinasjonene som har stor andel utenlandske gjester. Grensene forble stengt, noe som også senere påvirket forsesongen og juleferien.


Skiheisen - bransjeavis

Foreningens egen bransjeavis “Skiheisen” kom ut i 3 utgaver i 2020. Avisen er laget av Eggen media, med redaktør Runa Eggen. Mer om avisen og siste nummer kan man lese HER.


FIANET – det europeiske fellesskapet for alpinbransjen

Gjennom deltagelse i flere digitale møter med de andre europeiske landene gjennom 2020, ble det tidlig klart at Norge var ett av få land sammen med Sveits og Sverige som hadde klart å planlegge for tilnærmet normal drift foran sesongstart 2020 etter nedstengingen 12 mars. Situasjonen i de store alpelandene utviklet seg til å bli dramatisk for det alpinbaserte reiselivet, med store økonomiske konsekvenser og varierende grad av kompensasjonsordninger.

Vi ble bedt om å lage en rapport fra vårt arbeide under Coronapandemien, på engelsk. Den ligger tilgjengelig her – «from lockdown to the joy of skiing – the key to success”Norsk Reiseliv

Gjennom foreningens medlemskap I Norsk Reiseliv har vi muligheten til å være med å påvirke og sikre gode rammevilkår for hele reiselivet. I 2020 var det også her naturligvis særlig fokus på kompensasjonsordninger, refusjons og bestillingsvilkår samt samlet press fra reiselivet på Regjering og øvrige politikere for å oppnå forståelse for den krevende situasjonen næringen stod i.

NHO Reiseliv

Foreningen er medlem av NHO Reiseliv, og også gjennom dette medlemskapet har vi muligheten til å belyse noen av de utfordringene medlemmene og næringene våre har stått i gjennom 2020. Permitteringsbetingelser, lav moms på heiskort, overnatting- og serveringsmoms samt arbeidsgiverperioden ble særlig viktige punkter NHO jobbet med. I tillegg hadde vi direkte dialog med Helsedirektoratet gjennom NHO sine ukentlige møter med dem, der vi kunne fremme mer helse- og smittevernsrelaterte spørsmål som forvirring rundt vedtak omkring «stengt av staten», avstand i skianlegg og andre aktuelle, nye problemstillinger medlemmene fikk som følge av pandemien.

Økonomi

Regnskapet for 2020 viser et underskudd på 367 278 kroner.

Som følge av Koronapandemien ble det i styret i 2020 besluttet å benytte seg av betydelige midler til konsulentbistand, juridisk bistand, midler til utarbeidelse av smittevernveileder og midler til utarbeidelse av nasjonalt kommunikasjonsmateriell.

Det ble også benyttet ekstraordinære midler til gjennomføringen av digitalt styremøte oktober 2020.Undertegnede bekrefter at Azets Insight AS avd. Asker og Bærum er gitt all relevant dokumentasjon og opplysninger om vesentlige forhold av betydning, herunder hendelser oppstått etter balansedato. Azets Insight AS avd. Asker og BærumAzets Insight AS avd. Asker og Bærum vil i samsvar med skriftlig fullmakt forestå elektronisk signering og innsending til Brønnøysundregistrene.

Miljø/likestilling

I henhold til lover og forskrifter fører foreningen oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. ALF´s koordinator ble i april 2020 permittert som en følge av Koronapandemien og nedgang i foreningens inntekter og arbeidsoppgaver. Stillingen som koordinator ble avviklet som en del av omdanningen av ALF og Norske fjell. Avviklingsprosessen ble sikret av advokat Espen Egseth hos Nordia Law.

Daglig leder har ikke hatt sykefravær av nevneverdig karakter. Det er vår bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø med avfallsprodukter utover ordinært papiravfall. Styret arbeider for full likestilling mellom kjønnene.