Bransjemesse 2024 - Alpine- and Mountain trade fair 2024

English below

29 og 30 mai 2024 blir det igjen bransjemesse på Sundvolden Hotel!

Messen er et høydepunkt for alpinbransjen i Norge. Vi avslutter vintersesongen og starter sommersesongen med messen. 
Denne bransjemessen er den viktigste møtearenaen for våre medlemmer, leverandører, våre premissgivere og samarbeidspartnere.

Norges over 200 alpinanlegg omsetter om lag 4 millioner gjestedøgn hver vinter, og selger heiskort for over 1,7 milliard NOK pr sesong. Hvert år gjøres det store investeringer for å sikre trygge og gode skiopplevelser for publikum. De senere årene har også sommersesongen i alpinbransjen vært i stadig utvikling, og med dette kommer nye aktiviteter og nye leverandører til synlighet. Utvikling innen ulike typer teknologi, bærekraft, digitalisering og trender, gjør at messen stadig tiltrekker seg nye interesseområder, og tilbydere av ulike tjenester og produkter.

Oppsummert kan vi si at alpin- og fjellmessen passer for alle typer firmaer som ønsker å vise frem sine produkter og tjenester til norske alpinanlegg, aktiviteter i fjellene, og andre ulike aktører som finnes ute hos våre fjelldestinasjoner. Produktene har et bredt spenn i alt fra snøproduksjon til logo-servietter, sykkelpumper, sikkerhetsutstyr, el-bil ladere, digitale salgsløsninger, løypekart, belysning, smøreolje, mat, drikke, afterski-underholdning, skiskoleprodukter, skiheiser, polstringer, førstehjelp, ski, hjelmer, arbeidsklær, digital markedsføring, bookingsystemer og mye mer.

Q&A - Ofte stilte spørsmål og svar på disse kan du se i en egen oversikt her.

Se kart over utstillere i 2022 her, og liste over foreløpig påmeldte firmaer her:

AdventureTech
Alpinservice AS
Alpma
Antra AS
ARENA SlopeManagement
Beyond-X
Brødrene Dahl AS
Coca-Cola European Partners Norge As
Danora
Doppelmayr Scandinavia
FFS Norge - Restaurant- og Storkjøkkenutstyr
Helly Hansen AS
Inlet
Innosnow
iTikcet (part of Visit Group)
JL Toppteknik AB
Kraftex AS
Kulstad Maskin AS
Leica Geosystems as
LIROS Skandinavia AB
MND Scandinavia AB
Montana Sweden AB
Multilux AS
Norway Live – SKI-TV
Owren AS
Panomax GmbH
Primulator AS
r360 Resort Systems AB
Ramo AS
Resort Solution AS
SALTO Systems AS
Sandefjord Automasjon AS
Scandinavian Shaper
SKIDATA
Skiheisservice AS
Skiperformance AS
Smi Snow Makers AS
Snowunit
Statens jernbanetilsyn
SVEBAB
Swescan AB
Taiga AB
Taubaneteknikk
Team Axess Scandinavia AB
Technoalpin Nordic AB
VIMMS
We Build Parks Scandinavia AB
Wintersteiger NC AS
ZG Lighting Norway AS
AAK Safety AS


Ved å legge messen utenfor de store byene, bor mange gjester og utstillere på hotellet eller i nærområdet. Messens utstillere og deltagere får fullt fokus og her kommer du som utstiller i kontakt med alpinanlegg og ansatte på fjelldestinasjonene fra hele landet. Dette er en salgs- og nettverksmesse og det vil ikke holdes foredrag under messedagene.

Årsmøtet avholdes dag 1, med varighet på ca 1 time.

Foreløpig program:

Dag 1 onsdag 29 mai 

FORMELL messedag med årsmøte og festmiddag (pyntet)

Messen åpner klokken 10:00
Lunsj serveres fra klokken 12:00
Årsmøte avholdes i eget møterom for medlemmer klokken 14:00-15:00
Messen stenger klokken 18:00
Festmiddag med taler avholdes på Hotel Sundvolden klokken 19:30

Dag 2 torsdag 30 mai 

UFORMELL messedag med påfølgende buffetmiddag og sesongavslutning

Messen åpner klokken 09:00
Lunsj serveres fra klokken 12:00
Messen stenger klokken 17:00
Uformell buffetmiddag klokken 19:00
Hyggelig sesongavslutning ut over kvelden med musikalsk innslag

PÅMELDING:

UTSILLERE

Utstillere bes benytte skjema her for booking av stand her der du også finner priser og praktisk info for utstillere. 

VIL DU KOMME SOM GJEST?

Gjester kan kjøpe ulike pakker, med og uten måltider og overnatting på Sundvolden Hotel.

Det vil også være mulig å kjøpe dagbillett til messen, som inkluderer Sundvoldens rikholdige lunsj og middag hvis ønskelig.

Påmeldingsskjema for gjester her.

VIKTIG INFORMASJON 

Alle utstillere har tilgang til messehallene fra tirsdag 28 mai klokken 12:00
Alle påmeldte vil etter registrering, kontaktes av Reklameconsult som bygger messehallen vår, for mulighet for
bestilling av folierte vegger, ekstra utstyr mm på standen, mot ekstra kostnad.

OBS:
Messekart og tildeling av stands gjøres våen 2024, og vi setter sammen hallene
etter variasjon av utstillere samt ulike behov. Eventuelle ønsker kan meldes inn til
post@alpinogfjell.no, men ingen lovnader om plassering gjøres. Vi forsøker å gjøre alle
tilfreds med plassering etter beste evne.

OBS:
Det gis KUN adgang til å servere alkohol på stands dag 2, etter kl 12:00 - og KUN etter
avtale med hotellet (sjenkeavgift)

Ta gjerne kontakt med oss på 22464660 eller post@alpinogfjell.no hvis du har spørsmål.Messehallen Sundvolden


English

On the 29th and 30th of May 2024 there will again be a trade fair at Sundvolden Hotel

The fair is a highlight for the alpine industry in Norway. We end the winter season and start the summer season with the fair held on 29 and 30 May. This trade fair is the most important meeting arena for our members, suppliers, and all our policymakers and partners.

Norway's over 200 alpine resorts generate around 4 million guest nights each winter, and sell lift tickets for over NOK 1.4 billion per season. Every year, large investments are made to ensure safe and good skiing experiences for the public. In recent years, the summer season in the alpine industry has also been constantly developing, and with this new activities and new suppliers are becoming visible. Developments in various types of technology, sustainability, digitization and trends mean that the fair constantly attracts new areas of interest and providers of various services and products.

In summary, we can say that the alpine and mountain fair is suitable for all types of companies that want to showcase their products and services to Norwegian alpine resorts, activities in the mountains, and other various players who are out at our mountain destinations. The products have a wide range in everything from snow production to logo napkins, bicycle pumps, safety equipment, electric car chargers, digital sales solutions, trail maps, lighting, lubricating oil, food, drinks, après-ski entertainment, ski school products, ski lifts, upholstery, first aid, skis, helmets, work clothes, digital marketing, booking systems etc.

See map of exhibitors in 2022 here.


By placing the fair outside the big cities, many guests and exhibitors stay at the hotel or in the immediate area. The fair's exhibitors and participants get full focus and here you as an exhibitor come into contact with alpine resorts and employees at the mountain destinations from all over the country. This is a sales and networking fair and no lectures will be held during the fair days. The annual meeting is held on day 1, with a duration of approximately 1 hour.

Provisional programme:

Day 1, Wednesday 29 May - formal fair day with annual meeting and festive dinner (dresscode)


The fair opens at 10:00
Lunch is served from 12:00
The annual meeting is held in a separate meeting room for members at 14:00-15:00
The fair closes at 18:00
Festive dinner is held at Hotel Sundvolden at 19:30

Day 2 Thursday 30 May - informal fair day with subsequent buffet dinner and end of winter season celebration


The fair opens at 09:00
Lunch is served from 12:00
The fair closes at 17:00
Informal buffet dinner at 19:00
Pleasant end of the season throughout the evening with musical elements

DO YOU WANT TO BOOK A STAND?


Booking a stand, accommodation and meals is done in a separate form, where you will also find prices and practical information for exhibitors.

IMPORTANT INFORMATION

All exhibitors have access to the exhibition halls from Tuesday 28 May at 12:00


After registration, during the autumn of 2023, all registrants will be contacted about the possibility of
ordering foiled walls, extra equipment etc. at the stand, at an additional cost.


ATTENTION The Trade fair map and allocation of stands will be done in the first quarter of 2024, and
we will assemble the halls according to the variety of exhibitors and different needs. Any wishes can
be reported to post@alpinogfjell.no, but no promises about placement are made. We try to make
everyone happy with placement to the best of our ability.


NOTE: You are ONLY allowed to serve alcohol on stand day 2, after 12:00 - and ONLY by agreement
with the hotel (bar charge)

DO YOU WANT TO COME AS A GUEST?

Guests can buy various packages, with and without meals and accommodation at Sundvolden Hotel. It will also be possible to buy a day ticket to the fair, wich includes a great lunch at Sundvolden Hotel.

To make a reservation, fill inn this scheme.

Feel free to contact us on 22464660 or post@alpinogfjell.no if you have any questions.

Questions and answers regarding the fair, can be opened here